Privaatsuspoliitika

 1. Üldsätted
  1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist
  käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav
  töötleja Eesti Autospordi Liit (edaspidi andmetöötleja).
  1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle
  isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
  1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt
  kaupu või teenuseid.
  1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid,
  muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.
  Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt
  õigusaktides sätestatule.
 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
  2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt,
  peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
  2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda,
  korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid,
  mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale
  jagab.
  2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged
  ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks.
  Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete
  muutumisest.
  2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud
  kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 3. Klientide isikuandmete töötlemine
  3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
  3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
  3.1.2. Sünnikuupäev;
  3.1.3. Telefoninumber;
  3.1.4. E-posti aadress;
  3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;
  3.1.6. Arvelduskonto number;
  3.1.7. Maksekaardi detailid;
  3.1.8. Tervisedeklaratsioonis esitatud andmed tervisliku seisukorra kohta.
  3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on
  kättesaadavad avalikes registrites.
  3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6
  lg 1 p-d a), b), c) ja f):
  a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel
  konkreetsel eesmärgil;
  b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks
  või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi
  korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või
  põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui
  andmesubjekt on laps.
  3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
  3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
  3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat
  3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat
  3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat
  3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
  3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
  Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat
  3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on
  näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted,
  ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja.
  Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja
  Maksekeskus AS-ile.
  3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja
  organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või
  ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku
  töötlemise eest.
  3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid
  mitte kauem kui 10 aastat.
 4. Andmesubjekti õigused
  4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku
  alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil
  litsents@autosport.ee.
  4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse
  Inspektsioonile.
 5. Lõppsätted
  5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja
  nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete
  töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks
  tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete
  kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades
  andmesubjekte muudatustest kodulehe autosport.ee kaudu .

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://uus.autosport.ee.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.